Upravljanje kvalitetom

-Upravljanje kvalitetom

Standardi su veoma bitan segment kada govorimo o organizaciji i unapređenju rada iste. Ovo se odnosi i na lokalnu samoupravu. U današnjem svetu postoje standardi u svim segmentima poslovanja. Standardi potpomažu kvalitetnijem usvajanju novina u radu, boljem upravljanju, uspešnijem unapređenju. Na programu su standardi iz serije upravljanja kvalitetom, kontinuitetom u poslovanju, bezbednosti. Jedna lokalna samouprava koja je odlučila da unapredi svoje poslovanje, mora imati dobro poznavanje ove oblasti i samim tim poslovati u skladu sa istim.

Procena rizika

Opšti podaci o kursu: Upravljanje rizikom se koristi u oblastima inženjeringa, poslovanja, finansija, zdravlja i bezbednosti, upravljanja zaštitom životne sredine, upravljanja reagovanjem u slučaju opasnosti, sporta i rekreacije i dr. rizik se sastoji od dva [...]

Integrisani sistemi upravljanja

Opšti podaci o kursu: Svaka aktivnost ili set aktivnosti koja koristi resurse da bi transformisala ulaze u izlaze može se smatrati procesom. Funkcionisanje organizacije zavisi od velikog broja međuzavisnih procesa. Sistematska identifikacija, interakcija i upravljanje [...]

ISO 9001:2015

Opšti podaci o kursu: ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa zahtevima ovoh strandarda. Sistem kvaliteta je upravljački sistem koji [...]