ISO 9001:2015

Opšti podaci o kursu:

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa zahtevima ovoh strandarda. Sistem kvaliteta je upravljački sistem koji vodi ka ostvarenju postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga, u kontekstu organizacije, uz razmišljanje o rizicima vođeni poslovnom politikom i politikom kvaliteta organizacije, kompetentni zaposleni realizuju definisane ciljeve i strategije.

Sistem upravljaja kvalitetom usaglašen sa ISO 9001 mora da uključi sve zaposlene i da omogući uslove za realizaciju tražene usluge. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornosti i ovlašćenja svih u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.


Teme kursa:

  • Opšte o QMS
  • Kontekst organizacije, rizici, kompetencije i svest
  • Procesi
  • Zahtevi standarda

Kome je kurs namenjen?

Funkcionerima u lokalnoj samoupravi i rukovodiocima i zaposlenima u opštinskim i gradskim upravama koji su odgovorni za kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima.

2017-06-09T07:21:26+01:00