Osnove upravljanja bezbednošću informacija prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2014

--Osnove upravljanja bezbednošću informacija prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2014

Opšti podaci o kursu:

Ovim jednodnevnim seminarom polaznici će se upoznati sa osnovnim konceptima implementacije i upravljanja Information Security Management Systems (ISMS) u skladu sa ISO/IEC 27001:2014. Kroz razne primere najboljih praksi procesa za upravljanje bezbednošću informacija, polaznicima će biti predstavljene različite komponente ISMS sa polisama, internim auditom, nadzorom od strane menadžmenta i kako raditi kontinuirano poboljšanje. Takođe će biti predstavljeni ažurirani koncepti, principi, termini i definicije korišćene u novom ISO/IEC 27001:2014.


Teme kursa:

  • Predstaviti šta je ISMS i osnovne komponenete ISMS
    • Šta je ISMS i kako može da pomogne Vašem poslovanju?
    • Zašto kompanije idu ka ISO 27001:2014?
  • Pregled zahteva ISO 27001:2013 i koristi od njega
  • Šta sve uključuje uspešnu implementaciju ISMS, što uključuje uspostavljanje i nadzor ISMS polisa, procedura zahtevanih ovim standardom
  • Identifikovanje i evaluacija vrednosti
  • Ranjivosti i pretnje prema assetima, analiza rizika
  • Annex A, kontrole, plan upravljanja rizicima

Način rada: Veliki vremenski deo seminara se provodi u grupnim i individualnim aktivnostima. Seminar se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Prezentacije i planirane grupne i individualne vežbe će omogućiti učesnicima da steknu osnovni novo razumevanja ISO/IEC 27001:2005, kao i izmene u okviru ISO/IEC 27002:2014.


Kome je kurs namenjen?

Funkcionerima u lokalnoj samoupravi i rukovodiocima i zaposlenima u opštinskim i gradskim upravama koji su odgovorni za kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima.

2017-06-09T07:21:18+01:00