Osnove upravljanja kontinuitetom poslovanja prema zahtevima standarda ISO 22301:2010

--Osnove upravljanja kontinuitetom poslovanja prema zahtevima standarda ISO 22301:2010

Opšti podaci o kursu:

Polaznici će se upoznati sa osnovnim konceptima upravljanja kontinuitetom poslovanja (eng. Business Continuity Management System BCMS) u skladu sa ISO 22301:2010. Kroz razne primere najboljih praksi procesa za upravljanje kontinuitetom poslovanja, polaznicima će biti predstavljene različite komponente BCMS sa polisama, internim auditom, nadzorom od strane menadžmenta i kako raditi kontinuirano poboljšanje.

Takođe će biti predstavljeni i koncepti, principi, termini i definicije sa standardom ISO 27031 (Vodič za koliko je ICT spreman da podrži upravljanje kontinuitetom poslovanja).


Zašto je ovaj standard važan za Vaše poslovanje?

ISO 22301 je novi međunarodni standard za upravljanje kontinuitetom poslovanja, koji je zamenio BS 2599, a bavi se time kako da se pripremi poslovanje za izazove, uz minimalizovanje neraspoloživosti kapaciteta, kao i maximizovanje vremena oporavka. Definiše okvir kontinuiteta poslovanja koji štiti kritične operacije od potencijalnih pretnji koje mogu uticati na poslovanje Vaše organizacije, što uključuje i potencijalnu nastalu štetu u okviru Vašeg prostora ili pada ICT sistema. Standard 22301 će objasniti kako možete zaštiti svoje poslovanje, zaposlene i reputaciju.


Teme kursa:

  • Predstaviti šta je BCMS I osnovne komponenete BCMS
    • Šta je BCMS I kako može da pomogne Vašem poslovanju?
    • Zašto kompanije idu ka to ISO 22301?
  • Objasniti kako BCMS može da pomogne
  • Pregled zahteva ISO 22301i koristi od njega
  • Šta sve uključuje uspešnu implementaciju BCMS, što uključuje uspostavljanje I nadzor BCMS polisa, procedura zahtevanih ovim standardom
  • Koji su elementi Business impact analysis (BIA) i risk manadžmenta
  • Važnost kontinuiranog poboljšanja za upravljanja kontinuitetom poslovanja.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: predavanja, grupne diskusije, upitnici/testovi, praktične vežbe.


Kome je kurs namenjen?

Funkcionerima u lokalnoj samoupravi i rukovodiocima i zaposlenima u opštinskim i gradskim upravama koji su odgovorni za kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima.

2017-06-09T07:20:50+01:00