Osnove upravljanja uslugama na osnovu ISO 20000-1:2011

--Osnove upravljanja uslugama na osnovu ISO 20000-1:2011

Opšti podaci o kursu:

Ovim jednodnevnim seminarom polaznici će se upoznati sa osnovnim konceptima implementacije i upravljanja Service Management System (SMS) u skladu sa ISO/IEC 20000-1:2011. ISO 20000-1 je formalna specifikacija i određuje zahteve koje organizacija mora da ispuni prilikom pružanja upravljanih usluga čiji je kvalitet prihvatljiv za kupce.

Kroz razne primere najboljih praksi procesa za upravljanje IT uslugama, polaznicima će biti predstavljene različite komponente SMS sa polisama, internim auditom, nadzorom od strane menadžmenta i kako raditi kontinuirano poboljšanje.


Teme kursa:

  • Predstaviti šta je SMS i osnovne komponenete SMS
    • Šta je SMS i kako može da pomogne Vašem poslovanju?
    • Zašto kompanije idu ka ISO 20000?
  • Pregled zahteva ISO 20000-1:2011 i koristi od njega
  • Šta sve uključuje uspešnu implementaciju SMS, što uključuje uspostavljanje i nadzor SMS polisa, procedura zahtevanih ovim standardom.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: predavanja, grupne diskusije, upitnici/testovi, praktične vežbe.


Kome je kurs namenjen?

Funkcionerima u lokalnoj samoupravi i rukovodiocima i zaposlenima u opštinskim i gradskim upravama koji su odgovorni za kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima.

2017-06-09T07:21:10+01:00