Priprema kandidata za polaganje državnog stručnog ispita za zaposlene u državnoj upravi

--Priprema kandidata za polaganje državnog stručnog ispita za zaposlene u državnoj upravi

Opšti podaci o kursu:

Obavezi polaganja državnog stručnog ispita, podležu lica zaposlena u državnoj upravi, kao i u organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda. Lica koja su obavezna da polažu državni stručni ispit su državni službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, državni službenici koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja kao i pripravnici. Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavlјanje je potreban položen državni stručni ispit, ukoliko imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. Ispit se polaže pred komisijom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Ustavno uređenje
  • Osnovi sitema Evropske unije
  • Osnovi sistema državne uprave
  • Radno zakonodavstvo
  • Kancelarijsko poslovanje

Način rada: Predavanja, prezentacije,  koriste se materijali ministarstva, odgovori na pitanja


Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen za sve državne službenike i službenike u lokalnim samoupravama koji imaju obavezu polaganja stručnog ispita a potrebna im je dodatna priprema. Namenjen je i za lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavlјanje je potreban položen državni stručni ispit a koja još uvek nisu zaposlena u javnoj upravi. 

2017-03-03T12:31:55+01:00