Priprema za polaganje državnog stručnog ispita za službenika za javne nabavke

--Priprema za polaganje državnog stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Opšti podaci o kursu:

Obavezi polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke, podležu lica zaposlena kod naručilaca koji su po zakonu obavezni da sprovode javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama a koji su sistematizacijom radnih mesta raspoređeni na radna mesta u okviru kojih se obavljaju javne nabavke.


Šta ćete naučiti?

Teme kursa su u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke:

 •  Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji;
 • Pojam i predmet javne nabavke;
 • Načela javne nabavke;
 • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje;
 • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;
 • Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;
 • Postupci javne nabavke: otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak objavlijvanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke male vrednosti;
 • Posebni oblici postupaka javne nabavke;
 • Elektronska licitacija;
 • Centralizovane javne nabavke;
 • Plan nabavki;
 • Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke;
 • Oglasi o javnoj nabavci;
 • Konkursna dokumentacija – priprema, sadržina, objavljivanje ispunjenosti uslova;
 • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;
 • Tehničke specifikacije;
 • Kriterijumi za dodelu ugovora;
 • Negativne reference;
 • Ponuda – podnošenje i važenje;
 • Rokovi u postupku javne nabavke;
 • Prijem i otvaranje ponuda;
 • Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka;
 • Ugovor o javnoj nabavci;
 • Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;
 • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti;
 • Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;
 • Zaštita prava u postupku javne nabavke;
 • Ništavost ugovora;
 • Kaznene odredbe – prekršaji

Način rada: Predavanja, prezentacije,  interaktivan rad, praktični primeri i rešavanje zadataka.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen službenicima koji imaju obavezu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ili licima koja su zainteresovana za polaganje ovog ispita ili sticanje znanja iz oblasti javnih nabavki.

2017-03-03T12:31:55+01:00