Procena rizika

Opšti podaci o kursu:

Upravljanje rizikom se koristi u oblastima inženjeringa, poslovanja, finansija, zdravlja i bezbednosti, upravljanja zaštitom životne sredine, upravljanja reagovanjem u slučaju opasnosti, sporta i rekreacije i dr. rizik se sastoji od dva dela, i to: (1) izračunavanja mogućnosti da se nešto dogodi, i (2) izračunavanje posledica ako se dogodi. Okvir za procenu rizika sastoji se od tri komponente: istraživanje, procena rizika, i upravljanje rizicima.

Istraživanje se odnosi na prikupljanje, analizu i tumačenje različitih podataka procene rizika. Procena rizika se sastoji od četiri koraka: identifikacije opasnosti, procena odgovora, procjena uticaja, karakterizacija rizika.Nakon procene, neophodno je osmisliti mehanizme daljeg izbegavanja rizika ili ublažavanja posledica rizika, odnosno mehanizme upravljanja.


Teme kursa:

  • Identifikovanje metodologije procene rizika
  • Razvijanje kriterijuma za procenu rizika
  • Verovarnoća, mogućnost detekcije, učestalost, uticaj, zakonski zahtevi, imidž
  • Definisanje nivoa rizika
  • Upravljanje rizicima

Način rada: Veliki vremenski deo seminara se provodi u grupnim i individualnim aktivnostima. Seminar se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Prezentacije i planirane grupne i individualne vežbe će omogućiti učesnicima da steknu osnovni novo razumevanja risk menadžmenta.


Kome je kurs namenjen?

Funkcionerima u lokalnoj samoupravi i rukovodiocima i zaposlenima u opštinskim i gradskim upravama koji su odgovorni za kvalitet usluga koje javna uprava pruža građanima.

2017-06-09T07:20:37+01:00