Usvojen Zakon o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

--Usvojen Zakon o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

 

4. mart. 2016.

Skupština Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine  Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Ovaj Zakon, između ostalog, uvodi obavezu stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava. Članovima od 116. do 122. uvedeno je i regulisano pravo ali i obaveza službenika da stiču znanja i veštine, odnosno sposobnosti za izvršavanje poslova u skladu sa potrebama svoje lokalne samouprave. Ovim zakonom je predviđeno da Vlada osnuje Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji će imati predsednika i sedam članova koji će se imenovati na period od pet godina.

Nadležnost saveta je da, između ostalog, predlaže obavezne elemente opštih i posebnih programa stručnog usavršavanja i da predlaže kriterijume i uslove za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u pogledu kadrovske osposobljenosti, iskustva i rezultata u realizaciji programa kao i  materijalno-tehničke opremljenosti.

Listu opštih programa stručnog usavršavanja utvrdiće ministar nadležan za lokalnu samoupravu na osnovu predloga nadležnog organa državne uprave i mišljenja Saveta. Ministar će, na predlog saveta, propisati i obavezne elemente programa stručnog usavršavanja kao i kriterijume i uslove za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja, a odabir izvođača programa će se vršiti u skladu sa propisom koji uređuje pitanje javnih nabavki.

Sredstva za opšte programe stručnog usavršavanja obezbediće se u budžetu Republike Srbije, a sredstva za stručno usavršavanje službenika, po posebnim programima stručnog usavršavanja, obezbeđuju se u budžetu poslodavca.“

2017-03-20T12:03:59+02:00